Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

TeffPowerFood.com

Teffpowerfood.com is onderdeel van Cycling Beheer

Tennesseedreef 8, 3565 CJ Utrecht, Nederland, 085 – 4018437

KvK Utrecht nr: 61660426, BTW nr. NL189927860B01

info@teffpowerfood.com | teffpowerfood.com

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten

Teffpowerfood.com behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

ART. 2 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met Teffpowerfood.com is Teffpowerfood.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Teffpowerfood.com

ART. 3 Bezorgkosten

Voor Nederland en België rekenen wij GÉÉN verzendkosten, voor orders vanaf € 50,00. In andere gevallen hebben wij de verzendbijdrage opgesomd in het overzicht hieronder.

Orders binnen Nederland

tot € 49,99           €4,95 verzendkosten

vanaf € 50,00     GÉÉN verzendkosten

Orders binnen BELGIE en Duitsland

tot € 49,99           €9,95 verzendkosten

vanaf € 50,00     GÉÉN verzendkosten

Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden zijn de extra kosten voor Teffpowerfood.com.

Voor tarieven buiten de Benelux kunt u contact opnemen via de klantenservice

ART. 4 Leveringstermijn

Als u voor 16.00 bestelt heeft u het product de volgende dag in huis. Als u in het weekend bestelt dan wordt deze maandag verzonden en heeft u uw bestelling dinsdag binnen.

Uw orders worden nog dezelfde dag verwerkt mits:

– De bestelling is geplaatst voor 16.00 uur

– De betaling is goedgekeurd (in geval van overboeking moet de betaling dus eerst zijn voldaan)

ART. 5 Betaling

Voor online betalingen werkt Teffpowerfood.com samen met het beveiligde online platform Cardgate, bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • IDeal
  • PayPal / Creditcard (plus 3,25%)
  • Bancontact / Mistercash (België)
  • GiroPay

ART. 6 Overmacht

In geval Teffpowerfood.com door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Teffpowerfood.com niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Teffpowerfood.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 7 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Teffpowerfood.com verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico te zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Teffpowerfood.com in gebreke zal zijn.

ART. 8 Reclames en aansprakelijkheid

De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij Teffpowerfood.com te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

ART. 9 Retourneren

Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Teffpowerfood.com te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of onaangebroken. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, zal Teffpowerfood.com niet accepteren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

Teffpowerfood.com behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd, betaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Teffpowerfood.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Teffpowerfood.com u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. 

ART. 10 Privacy

De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Teffpowerfood.com klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Zie ook onze privacy statement.

ART. 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Teffpowerfood.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ART. 12 Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Zie ook onze privacy statement.

 

 

 

UA-68524304-1